Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

7 zasad zarządzania jakością

 

We wrześniu 2015 roku została wydana nowa wersja normy ISO 9001. Najważniejsze wymagania nowej normy ISO 9001:2015  w stosunku do wcześniejszej wersji to:

 • zrozumienie kontekstu organizacji i stron zainteresowanych,
 • przeprowadzenie szacowania ryzyka wokół istotnych kwestii mających wpływ na jakość,
 • jeszcze mocniejsze zarządzanie procesami,
 • przywództwo najwyższego kierownictwa,
 • zastąpienie udokumentowanych procedur i zapisów udokumentowaną informacją,
 • nacisk na ciągłe doskonalenie.

 

Wraz z nowym wydaniem normy ISO 9001:2015 Międzynarodowy Komitet Organizacyjny zaktualizował zasady zarządzania jakością. Usunięto zasadę: systemowe podejście do zarządzania kładąc jeszcze większy nacisk na podejście procesowe oraz ciągłe doskonalenie.

Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają obecnie 7 zasad zarządzania jakością:  

 1. Orientacja na klienta. Podstawowy cel każdej organizacji to spełnianie aktualnych i przyszłych oczekiwań klientów. Organizacja osiąga swój sukces kiedy klienci i wszystkie zainteresowane strony mają do niej zaufanie.
 2. Przywództwo. Kierownicy wszystkich szczebli w organizacji powinni ustanawiać cele i kierunki oraz stwarzać warunki dla podległego personelu aby pracownicy byli zaangażowani w osiąganie założonych celów.
 3. Zaangażowanie ludzi. Aby skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją, ważne jest zaangażowanie wszystkich ludzi na wszystkich poziomach. Ważnym jest aby zachęcać do zaangażowania między innymi poprzez identyfikowanie i rozwój kompetencji, właściwe dobieranie personelu do danego stanowiska, analizowanie wszelkich pomysłów personelu.
 4. Podejście procesowe. Przewidywane wyniki osiągane są efektywniej jeśli zarządzanie organizacją oparte jest na procesach. System Zarządzania Jakością powinien obejmować wszystkie procesy główne, pomocnicze i zewnętrzne. Organizacja powinna zarządzać tymi procesami.
 5. Ciągłe doskonalenie. Organizacje zarządzane w sposób ciągły kładą nacisk na doskonalenie. Doskonalenie powinno obejmować warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikować szanse i możliwości jakie są przed organizacją.
 6. Podejmowanie decyzji oparte na dowodach. Podejmowanie decyzji może być procesem złożonym i zawsze może nieść za sobą pewne wątpliwości, dlatego ważne jest aby decyzje zapadały na podstawie niepodważalnych dowodów. Ważne jest aby rozumieć zależność przyczyny i skutku. Stan faktyczny, dowody i analizy danych prowadzą do większego obiektywizmu i pewności w podejmowaniu decyzji.
 7. Wzajemne korzyści w stosunkach z zainteresowanymi stronami. Dla trwałego sukcesu organizacja powinna dbać o dobre relacje z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Zrozumienie celów i wartości wspólnych, stabilny przepływ towarów i usług, identyfikacja priorytetów, zachęcanie do ulepszeń jest bardzo ważne w stosunkach z zainteresowanymi stronami.

 

KaISO:

luty 2016

Komentarze