Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

ISO 14001

 

System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ)

 

Szczegółowe wymagania systemu określone przez międzynarodową normę ISO 14001.

System Zarządzania Środowiskowego stosowany w ekozarządzaniu mającym  na celu zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Obejmuje zasady nadzoru nad działaniami, które mają wpływ na środowisko tj. m.in. nad wykorzystaniem zasobów naturalnych, ściekami, odpadami przemysłowymi i zużyciem energii.

Obecna wersja normy ISO 14001:2015 kładzie duży nacisk na kontekst organizacji tj. relacje wewnętrzne oraz zewnętrzne w zakresie środowiskowym.


 

Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów, podobnie jak w ISO 9001 jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Doskonalenie to prowadzone jest w oparciu o założenia tzw. koła Demminga:

 


 
Podstawowym kryterium na którym opiera się działania w zakresie SZŚ, jest identyfikacja aspektów środowiskowych, identyfikacja i zrozumieniu kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego, szacowanie ryzyka w oparciu o kontekst organizacji, zidentyfikowanie ryzyka i szans w organizacji. Następnie na ich podstawie buduje się cele, zadania i programy środowiskowe.

 
Wdrożenie ISO 14001:
  • daje informacje jaki wpływ Państwa firma wywiera na środowisko naturalne,
  • przynosi oszczędności związane ze zwiększeniem efektywności i produktywności poprzez minimalizację odpadów oraz optymalne wykorzystanie energii,
  • daje informacje w jakim zakresie spełniono wymagania przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska,
  • podnosi wiarygodność funkcjonowania organizacji wobec uczestników środowiska tj. pracowników, klientów, kontrahentów
  • eliminuje potencjalne zagrożenia związane z karami środowiskowymi.

 
Wdrożenie i ciągłe doskonalenie SZŚ w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS (Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu). Jest to System Zarządzania Środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i urzędy) a głównym jego założeniem jest wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.