Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

ISO 9001


System Zarządzania Jakością (SZJ)

Szczegółowe wymagania systemu określone przez międzynarodową normę EN ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”. Norma wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w I-wersji w 1994 roku (wtedy z ukierunkowaniem na wymagania zapewnienia jakości wyrobu dla zakładów produkcyjnych) i gruntownie przemodelowana w 2000 roku do wersji EN ISO 9001:2000, zmieniona kosmetycznie do wersji EN ISO 9001:2008 dnia: 15.11.2008 roku i gruntownie przemodelowana w do wersji EN ISO 9001:2015. Nowa - obecna norma zbudowana jest w układzie 10 rozdziałów. Najważniejsze jej wymagania w stosunku do wcześniejszej wersji to:

 • zrozumienie kontekstu organizacji i stron zainteresowanych,
 • przeprowadzenie szacowania ryzyka wokół istotnych kwestii mających wpływ na jakość,
 • jeszcze mocniejsze zarządzanie procesami,
 • przywództwo najwyższego kierownictwa,
 • zastąpienie udokumentowanych procedur i zapisów udokumentowaną informacją,
 • nacisk na doskonalenie.

  

Obecne jej wymagania można stosować w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości i profilu działania, ponieważ dotyczy nie tylko zapewnienia jakości wyrobu ale systemu zarządzania jakością w organizacji. Norma ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów i usług przy stosowaniu podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie w oparciu o obiektywne pomiary. Standard ten zaleca nadzorowanie wszystkich zidentyfikowanych procesów organizacji (gdzie procesami są: zakupy, sprzedaż, magazynowanie, produkcja, rekrutacja, szkolenia pracowników, komunikacja wewnętrzna itd.) zgodnie z kołem Demminga PDCA::

PDCA


 
Wszystkie wymagania normy są szczegółowo opisane i uwzględniają siedem zasad jakości:  
 1. Orientacja na klienta. Podstawowy cel każdej organizacji to spełnianie aktualnych i przyszłych oczekiwań klientów. Organizacja osiąga swój sukces kiedy klienci i wszystkie zainteresowane strony mają do niej zaufanie.
 2. Przywództwo. Kierownicy wszystkich szczebli w organizacji powinni ustanawiać cele i kierunki oraz stwarzać warunki dla podległego personelu aby pracownicy byli zaangażowani w osiąganie założonych celów.
 3. Zaangażowanie ludzi. Aby skutecznie i efektywnie zarządzać organizacją, ważne jest zaangażowanie wszystkich ludzi na wszystkich poziomach. Ważnym jest aby zachęcać do zaangażowania między innymi poprzez identyfikowanie i rozwój kompetencji, właściwe dobieranie personelu do danego stanowiska, analizowanie wszelkich pomysłów personelu.
 4. Podejście procesowe. Przewidywane wyniki osiągane są efektywniej jeśli zarządzanie organizacją oparte jest na procesach. System Zarządzania Jakością powinien obejmować wszystkie procesy główne, pomocnicze i zewnętrzne. Organizacja powinna zarządzać tymi procesami.
 5. Ciągłe doskonalenie. Organizacje zarządzane w sposób ciągły kładą nacisk na doskonalenie. Doskonalenie powinno obejmować warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikować szanse i możliwości jakie są przed organizacją.
 6. Podejmowanie decyzji oparte na dowodach. Podejmowanie decyzji może być procesem złożonym i zawsze może nieść za sobą pewne wątpliwości, dlatego ważne jest aby decyzje zapadały na podstawie niepodważalnych dowodów. Ważne jest aby rozumieć zależność przyczyny i skutku. Stan faktyczny, dowody i analizy danych prowadzą do większego obiektywizmu i pewności w podejmowaniu decyzji.
 7. Wzajemne korzyści w stosunkach z zainteresowanymi stronami. Dla trwałego sukcesu organizacja powinna dbać o dobre relacje z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami. Zrozumienie celów i wartości wspólnych, stabilny przepływ towarów i usług, identyfikacja priorytetów, zachęcanie do ulepszeń jest bardzo ważne w stosunkach z zainteresowanymi stronami.

 
Norma 
Norma ISO 9001 składa się z dziesięciu rozdziałów, z czego rozdziały od 4 do 10 zawierają wymagania. W przypadku, gdy organizacja spełnia wszystkie wymagania tej normy może ubiegać się o wydanie stosownego certyfikatu wydawanego przez niezależną jednostkę certyfikującą. Dopuszcza się wyłączenia pewnych wymagań, które nie mają wpływu na zdolność organizacji do dostarczenia wyrobu zgodnego z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów. Jeśli organizacja wyłącza takie wymagania powinna uzasadnić dlaczego dokonała wyłączenia.

 

Wdrożenie ISO 9001: 
 • poprzez analizę kontekstu organizacji i stron zainteresowanych oraz szacowanie ryzyka daje wiedzę na temat zagrożeń dla organizacji,
 • poprzez podejmowanie działań do zidentyfikowanych ryzyk „doszczelnia” błędy w organizacji,
 • poprzez analizę szans przed którymi stoi organizacja i podjęcie stosownych działań stawia na czele wśród konkurencji,
 • zwiększa wydajność pracy poprzez wyznaczanie poszczególnym pracownikom ich zadań, celów oraz odpowiedzialności,
 • redukuje koszty poprzez zwiększoną produktywność oraz łatwiejsze i szybsze zidentyfikowanie wad wyrobów i/lub usług,
 • eliminuje zbędna pracę,
 • zmniejsza liczbę reklamacji,
 • eliminuje marnotrawność w procesach głównych,
 • daje wiedzę n/t poziomu zadowolenia Państwa klientów.