Pozostałe szkolenia!

Prowadzimy wiele innych nie opublikowanych na naszej stronie szkoleń bardzo mocno dedykowanych dla Państwa. W razie zainteresowania prosimy o kontakt z nami.

 • Co wymaga / czego nie wymaga
  Co wymaga / czego nie wymaga
 • Czas wdrożenia ISO 9001
  Czas wdrożenia ISO 9001
 • Koszty wdrożenia i certyfikacji
  Koszty wdrożenia i certyfikacji
 • Wdrożenia KaISO
  Wdrożenia KaISO

Wdrażanie ISO

  

Proponujemy Państwu zintegrowany projekt wdrożeniowy obejmujący program szkoleń i doradztwa, ocenę istniejącego systemu oraz stworzenie nowego dostosowanego do celów i potrzeb Państwa organizacji. Takie podejście ma na uwadze zidentyfikowanie funkcjonujących w firmie procesów i ich wzajemne dopasowanie, w celu optymalnego spełnienia wymagań Państwa Klientów.

Główny nacisk kładziemy na Odpowiedzialność Kierownictwa w sferze szeroko pojętej jakości w firmie, powszechne zaangażowanie pracowników i pracę zespołową budującą kulturę organizacji. Ważne też jest stworzenie struktury organizacyjnej umożliwiającej sprawne zarządzanie projektem.


 

Proponowana przez nas metoda współpracy opiera się na bezpośrednim kontakcie roboczym Eksperta z powołanym przez Państwa Pełnomocnikiem ds. ISO oraz  Auditorami Wewnętrznymi. W trakcie realizacji każdego etapu wdrażania systemu ISO Ekspert monitoruje postęp i terminowość prac oraz sporządza raporty.

Pomagamy wybrać odpowiednią jednostkę certyfikującą.

Na Państwa życzenie bierzemy udział podczas auditu certyfikującego.


 

Płatności na podstawie faktur VAT wystawianych w cyklach po każdym kolejno zamkniętym etapie wdrażania wybranego systemu ISO z terminem płatności 14-dni.


 

Nasza oferta obejmuje pięć etapów wdrażania systemu:

 

ETAP I - AUDIT WSTĘPNY

 1. Analiza istniejącego systemu jakości - audit zerowy
 2. Określenie Polityki wybranego systemu ISO
 3. Identyfikacja procesów i sporządzenie mapy ich zależności
 4. Budowa struktury organizacyjnej (określenie zadań, odpowiedzialności i uprawnień dla stanowisk)
 5. Szkolenie Kadry Kierowniczej
 6. Szkolenie Kadry Technicznej - pracowników

ETAP II - BUDOWA DOKUMENTACJI

 1. Szkolenie Pełnomocnika ds. ISO
 2. Opracowanie dokumentacji systemowej (procedur, formularzy, instrukcji i Księgi Systemu ISO)
 3. Określenie metod nadzorowania dokumentacji

ETAP III - WDROŻENIE DOKUMENTACJI 

 1. Wdrożenie opracowanej dokumentacji
 2. Bieżące wdrażanie systemu zgodnie z przyjętymi procedurami, formularzami i Księgą Systemu ISO
 3. Bieżąca weryfikacja systemu
 4. Szkolenie Auditorów Wewnętrznych

ETAP IV - AUDITY WEWNĘTRZNE

 1. Weryfikacja wdrożenia systemu poprzez audity wewnętrzne
 2. Wdrożenie działań korygujących i zapobiegawczych do niezgodności z auditów wewnętrznych

ETAP V - PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI

 1. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania
 2. Przeprowadzenie auditu przedcertyfikującego
 3. Zgłoszenie do jednostki certyfikującej
 4. Podjęcie działań korygujących i zapobiegawczych do ewentualnych niezgodności wynikających z auditu certyfikującego


PRZYKŁADOWE KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ:

 1. Wypracowanie czytelnej struktury organizacyjnej.
 2. Uregulowanie granic zadań, odpowiedzialności i uprawnień.
 3. Uporządkowanie zarządzania procesami (z podziałem na procesy główne, zarządcze i pomocnicze).
 4. Efektywniejsze zarządzanie poprzez zoptymalizowane procesy (eliminacja tzw. „wąskich gardeł”).
 5. Utożsamianie się pracowników z wynikami organizacji (zwiększenie motywacji i świadomości oraz atmosfery pracy).
 6. Poprawa komunikacji wewnętrznej.
 7. Usuwanie problemów – niezgodności przy pomocy auditów wewnętrznych i zewnętrznych.
 8. Mniej sporów jakościowych z dostawcami.
 9. Skuteczniejsze nadzorowanie wyrobu niezgodnego.
 10. Redukcja kosztów.
 11. Przewaga nad konkurencją.
 12. Większa wiarygodność na rynku.
 13. Uznanie klientów i wzrost ich zaufania.
 14. Mniej reklamacji.
 15. Posiadanie wiedzy n/t zadowolenia klientów.
 16. Mniej kontroli zewnętrznych.
 17. Sprawniejsze wdrożenie nowych projektów – usług.
 18. Być może „niezbędnik” do kontraktu.
 19. Zwiększenie bezpieczeństwa dla odwiedzających.
 20. Sprawniejsza komunikacja z klientem.

 

Udokumentowane procedury wymagane przez normy ISO:

 1. nie muszą być skomplikowane
 2. mogą być w dowolnej wersji (klasyka - pisane, elektroniczne, graf, nagrane itp)
 3. mogą być w jednym dokumencie
 4. mogą być zawarte w Księdze Jakości
 5. nie powinny być "zdublowane" np. w wersji pisanej i graficznej

 

Przykłady opracowanych przez nas procedur w wersji graficznej:

 

procedura szkoleńprocedura auditów wewnętrznych

Procedura szkoleń


 

W celu opracowania szczegółowej oferty na wdrożenie wybranego przez Państwa systemu prosimy o kontakt z nami.