"Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem."
Arystoteles
 
 
 
 
 
 
 
doskonalenie

DOSKONALENIE

Co to jest doskonalenie?
Doskonalenie to działanie mające na celu zwiększenie efektów działania. Działanie może być powtarzające się lub jednorazowe. Ciągłe doskonalenie to powtarzające się działania mające na celu poprawę efektów działania.

Ten blok tematyczny kierowany jest do firm, które:
 • posiadają wdrożony wybrany system ISO i pragną go udoskonalić,
 • chcą wdrożyć dodatkowy inny system ISO i zintegrować go z modelem wcześniejszym,
 • same chcą wdrożyć wybrany system ISO i potrzebują tylko wsparcia w zakresie właściwego kierunku i metodologii wdrażania,
 • nie chcą wdrożenia rzadnego systemu ISO lecz chcą poprawić funkcjonowanie firmy stosując zasadę optymalizacji procesów,
 • oczekują pomocy w zakresie podjęcia działań korygujących i doskonalących,
 • pragną powierzyć pełnienie funkcji - delegowanie rół w zakresie wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia wybranego systemu ISO naszym ekspertom,
 • chcą zlecić nam przeprowadzenie auditów wewnętrznych,
 • chcą zlecić nam przeprowadzenie auditów u swoich dostawców pod kątem spełnienia wymagań określonego standardu ISO lub swoich własnych wymagań,
 • nie są pewne czy spełniają wymagania wybranej normy i przed przystąpieniem do certyfikacji oczekują auditu przedcertyfikującego,
 • mają problemy i "muszą" zoptymalizować procesy.
Narzędzia TQM
PDCA - Koło Deminga
Model ISO
Mapa procesów
 
Świadcząc usługi doradztwa w zakresie doskonalenia stosujemy 5 najważniejszych zasad:
 1. Koła Deminga - PDCA: Zaplanuj - Wykonaj - Sprawdzaj - Działaj.
 2. Podejścia procesowego dla którego ustalamy właściciela, wejścia, wyjścia, miary do mierzenia i monitorowania procesu, kryteria operacyjne i akceptacyjne.
 3. Projektowania rozwiązań - udokumentowanych informacji w sposób jak najbardziej przejrzysty ale z naciskiem na największą efektywność.
 4. Stosowania rozwiązań (opis procesów, procedury, instrukcje i formularze), które w przyszłości można w prosty i szybki sposób zmodyfikować pod kątem zmian w organizacji, zmieniających się norm ISO, przepisów i innych wymagań zainteresowanych stron.
 5. Projektowania "jądra systemu" - jako podstawy, która będzie uzupełniana w razie potrzeby o kolejne inne systemy ISO, wymagania prawne lub wymagania stron zainteresowanych.


NARZĘDZIA JAKOŚCIOWE DO DOSKONALENIA

W ramach doskonalenia funkcjonowania firm i stosowanych standardów zarządzania stosujemy różne w zależności od potrzeby i Państwa oczekiwań narzędzia jakościowe.
Co to są narzędzia jakościowe?
Wdrożone systemy i rozwiązania poprawiające jakość i efektywność produkowanych wrobów z naciskiem na analizę i zarządzanie ryzykiem, identyfikację przyczyn źródłowych i problemów oraz określanie skutecznych działań korygujących. Skupiające się na zapobieganiu błędom oraz zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw.
Pojawiły się i mocno rozwinęły w branży motoryzacyjnej ze względu na specyficzne wymagania rynku, bezpieczeństwo użytkowników i pieszych ale coraz częściej stosowane w innych branżach w celu poprawy jakości produkowanych wyrobów i efektywności zarządzania.


Popularne stosowane również przez nas narzędzia jakościowe:

1. Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń – FMEA:

Potocznie nazywana jako metoda zapobiegania wadom. Opracowana w latach 60 dla potrzeb lotów kosmicznych. W latach 70 wprowadzona do przemysłu energetyki jądrowej. W roku 1997 na kongresie SEA  (Society of Automotive Engineers) zaprezentowano wersje FMEA  dostosowaną do potrzeb przemysłu motoryzacyjnego. FMEA należy stosować przed zdarzeniem i wadą wyrobu, a nie jako metoda stosowana po wystąpieniu problemu. FMEA obejmuje obszary dostaw surowca, produkcji wyrobów, pakowania i magazynowania, zabezpieczania i transportu. 

Celem FMEA jest rozpoznanie i ocena - poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń zespołu interdyscyplinarnego –potencjalnych wad, przyczyn i skutków wad (błędów) popełnianych przy projektowaniu wyrobów i procesów oraz znalezienie działań, które pozwolą na wyeliminowanie możliwości wystąpienia potencjalnej wady – najlepiej zanim jeszcze powstanie gotowy wyrób. Polega na oszacowaniu ryzyka pojawienia się wad i błędów, ocenie ich znaczenia (konsekwencji) i możliwości wczesnego wykrywania i proponowaniu na tej podstawie rozwiązań prewencyjnych lub korygujących z uwzględnieniem krytyczności wad / błędów. Analizę FMEA należy prowadzić na etapie: prototypu, preserii - produkcji wstępnej i produkcji seryjnej.

    

2. Rozwiązywanie problemów - metoda 8D:

Polega na wdrożeniu sposobu postępowania przy identyfikacji problemu na podstawie symptomu odczuwanego przez klienta dla podjęcia skutecznych działań korygujących i osiągnięcia zadowolenia klienta. Nazwa metody wywodzi się z jej 8 kroków postępowania, które mają przyczynić się do zidentyfikowania przyczyn problemu oraz jego ponownemu wystąpeniu:

 1. Powołanie zespołu.
 2. Opis problemu.
 3. Działanie(a) natychmiastowe.
 4. Definiowanie przyczyn / przyczyny problemu.
 5. Planowanie trwałych działań korygujących.
 6. Wdrażanie trwałych działań korygujących.
 7. Zabezpieczenie przed ponownym wystąpieniem problemu.
 8. Docenienie pracy zespołu.

Gdy problem zostanie rozwiązany, zespół powinien opublikować końcowe sprawozdanie wraz z wyciągniętymi wnioskami.

3. Analiza przyczyn źródłowych - RCA:

Jako element 8D pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu. Podczas rozwiązywania problemów jakościowych jedną z podstawowych potrzeb i trudności jest identyfikacja przyczyny, która spowodowała niezgodność. Często okazuje się, że zdiagnozowana przyczyna posiada swoją przyczynę, ta z kolei swoją itd. Warunkiem koniecznym skutecznego doskonalenia jest odkrycie przyczyny „najgłębszej”, czyli źródłowej (inaczej: pierwotnej). Jej poznanie pozwala skuteczniej wyeliminować możliwość ponownego wystąpienia problemu.

4. Statystyczne sterowanie procesem - SPC:

System Zarządzania Jakością powinien być ciągle doskonalony między innymi poprzez zapobieganiu błędom oraz zmniejszaniu zmienności i strat w łańcuchu dostaw. Do analizy zmienności wykorzystuje się między innymi metody SPC. Doskonałym narzędziem, które służy do oceny zmienności są wskaźniki Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp, Ppk, a karty kontrolne pozwalają na bieżąco nadzorować procesy i natychmiast reagować, zanim jeszcze pojawią się sztuki poza specyfikacją. SPC jako narzędzie zapobiegawcze pozwala zapewnić wymagany przez klienta poziom jakości stosunkowo niskim kosztem.

5. Diagram przepływu procesu produkcyjnego - PFD:

Polega na szczegółowym wykreśleniu przebiegu procesu od samego początku aż do końca poprzez wskazanie wszystkich wykonywanych operacji, urządzeń i maszyn stosowanych do tych operacji, wytycznych na podstawie których przebiegać mają operacje, wyników kontroli jakości międzyoperacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za wykonywanie tych wszystkich czynności.
Diagram przebiegu procesu produkcyjnego - PFD
Schemat przebiegu procesu - PFD
    

6. Pareto - Lorenza:

Twórcą "zasady Pareto" był Vilfredo Pareto (1848-1923) włoski socjolog, ekonomista i filozof, który analizując dystrybucję dochodów we włoskim społeczeństwie stwierdził, że 80% bogactwa kraju było własnością 20% ludności. Analiza dużej ilości informacji, które można rozbić na pewną grupę kategorii. Opisanie problemu, aby lepiej zrozumieć analizowane zjawisko. Wybranie głównych przyczyn do dalszej analizy lub doskonalenia. Sprawdzenie skuteczności działań korygujących - kolejna analiza pareto po zakończeniu działań. Zasada Pareto = zasada 80/20 doskonale sprawdza się w praktycznie każdej dziedzinie życia. np. około:
 • 80% zysku pochodzi z 20% klientów,
 • 80% kosztów wytwarzania pochodzi z 20% procesów,
 • 80% całkowitej wartości sprzedaży to wynik sprzedaży 20% typów wyrobów,
 • 80% wad jest wynikiem 20% przyczyn.
Pareto - Lorenza - Typowanie wad
Pareto - Lorenza - Braki wewnętrzne
    

7. Histogram:

Jest to wykres przedstawiający rozkład badanej cechy (np. szerokości wyrobu) w formie pewnej ilości prostokątów, umieszczonych na osi współrzędnych X-Y. Szerokość prostokąta (W) reprezentuje pewien zakres wartości badanej cechy. Wysokość prostokąta (H) reprezentuje ilość przypadków (częstotliwość), gdy badana cecha zawiera się w danym zakresie. Histogram w ujęciu normatywnym stosowany jest do: zaprezentowania przebiegu zmian, wizualnego przedstawienia informacji o procesie i jego przebiegu, pokazanie miejsc w procesie, w których należy podejmować starania doskonalenia.
Pareto - Lorenza - Typowanie wad
Pareto - Lorenza - Braki wewnętrzne
    

8. Diagram Ishikawy:

Diagram przyczynowo-skutkowy - to metoda graficznego przedstawienia zbioru różnych czynników wpływających na dany skutek.
Układy stosowane w diagramie przyczynowo-skutkowym:
 • przedmiotowy,
 • technologiczny,
 • czynników uczestniczących. 
    

9. Metoda 5 WHY:

Powinna obejmować 2 aspekty: dlaczego problem powstał i dlaczego tego nie wykryto? Polega na:

 • zebraniu maksymalnej ilości danych,
 • wskazaniu osób, które mogą pomóc w ustaleniu pierwotnej przyczyny problemu,
 • opisaniu problemu w sposób jasny i zrozumiały,
 • zadawaniu pytań dlaczego (średnio 5x). Ostatnie pytanie powinno określić przyczynę źródłową.

Prosta i łatwa w użyciu w każdej organizacji. Szybka. Nie wymaga znajomości statystyk. Łatwe i szybkie wdrożenie do stosowania (proste i krótkie szkolenie). 


W celu opracowania szczegółowej oferty na doskonalenie wybranego przez Państwa systemu ISO prosimy o kontakt z nami lub złożenie zapytania ofertowego
home  |  oferta  |  szkolenia  |  wdrażanie  |  doskonalenie  |  referencje  |  artykuły  |  kontakt  |  Polityka Prywatności
 
 
"KaISO" Kazimierz Bujas
 
Bęczarka 111, 32-444 Głogoczów
tel: 12-373-63-74, kom: 607-984-502
NIP: 681-118-81-53 REGON: 357561779
© 2018 wszelkie prawa zastrzeżone

Informacja o ochronie danych osobowych.
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).

Przejdź do Serwisu lub Więcej Informacji
Informacja o RODO i Cookies
Szanowny Użytkowniku! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO"). W związku z powyższym informujemy o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu: 25 maja 2018 roku. Aby dostarczać coraz lepsze materiały informacyjne oraz usługi szkoleń, wdrażania i doskonalenia w zakresie systemów zarządzania ISO, potrzebujemy zgody na dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dbamy o Twoją prywatność. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę możesz wycofać w każdej chwili zgodnie z Polityką Prywatności. Proszę potwierdź niżej "Przejdź do serwisu", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez „KaISO” Kazimierz Bujas i naszych Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie ze strony www.kaiso.pl (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych i realizacji usług. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać (więcej informacji w naszej Polityce Prywatności).
Przejdź do Serwisu